Úvod > Dotace a dotační tituly > Dotace na založení plantáže

Japonský topol dotace na založení plantáže rychle rostoucích dřevin pro energetické využití

O dotačním titulu konkrétně o podopatření I.1.1.3 Založení plantáží rychle rostoucích dřevin pro energetické využití jednal 24.8. 2010 Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova. Pokud nenastanou žádné komplikace mohl by být návrh po drobných korekcích schválen do března 2011. Zde Vám představujeme základní body tohoto návrhu. O dalších podrobnostech a termínu schválení Vás budeme průběžně informovat. Pokud budete potřebovat více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Základní body dotace:

 • Schválení dotace je plánováno na březen 2011 a platit by měla pro 2-4 kvartál roku 2011
 • Pro rok 2011 bude na tento dotační titul uvolněno 20 milionů Kč
 • Výše dotace bude schvalována v rozmezí 50 000 – 5 000 000 Kč na jeden projekt
 • Návrh dotace je plánován jako investiční
 • Dotace počítá s proplácením 40-60% prokazatelných nákladů
 • Dotace bude poskytnuta pro pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické využití na pozemku o výměře min 0,5 ha
 • Dotace bude poskytnuta na založení plantáže rychle rostoucích dřevin s osázením minimálně 6000 kusů rostlin na jeden ha
 • Dotace je přímá nevratná a bude proplácena zpětně na zrealizovaný projekt

Definice příjemce dotace

Žadatelem může být:

 • Zemědělský podnikatel, tzv.fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č.252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využívají prostředky nebo zařízení sloužící k zemědělské výrobě.


Žadatelem nemůže být:

 • Sdružení vzniklé podle §829 zákona č, 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Subjekt, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání (viz. zákon č, 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
 • Státní podnik
 • Zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště v české republice, ani zahraniční právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR
 • Obec, svaz obcí, ani subjekt založený s účastí obcí

Druh a výše dotace

Druh dotace:

 • jedná se o přímou nevratnou dotaci právnickým a fyzickým osobám na podnikatelskou činnost


Maximální výše dotace:

 • 60% prokazatelných výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na investice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech
 • 50% prokazatelných výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech
 • 50% prokazatelných výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na investice pořízené mladými zemědělci v jiných než znevýhodněných oblastech
 • 40% prokazatelných výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na investice pořízené ostatními zemědělci v jiných než znevýhodněných oblastech


Výše dotace na jeden projekt:

 • částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace na jeden projekt činí od 50 tisíc Kč do 5 mil. Kč (včetně)
 • Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů
 • Příspěvek ČR činí 25% veřejných zdrojů

Výčet operací a nákladů na které je při založení plantáže rychle rostoucích dřevin možno získat dotace

Způsobilé výdaje na materiál a pracovní operace , na které může být poskytnuta dotace Limit na jednotku bez DPH Limit na jednotku vč. DPH Jednotka
(jednotka/Kč)
Projektová dokumentace 12000 14400 Žádost
Sadba (řízky, pruty, řízky v prutech, kořenáče) 4,2 5,04 ks
  Maximální limit množství sadby pro výsadbu je 8000 ks/ha 33600 40320 ha
Náklady na chemické prostředky a hnojiva 6000 7200 ha
Ochrana porostu Oplocení plantáže *v-a  60 72 bm
Maximální limit pro oplocení plantáže je 400 bm/ha 24000 28800 ha
Chemické ošetření proti okusu *v-b  5000 6000 ha
Podmítka 500 600 ha
Orba  1450 1740 ha
Vláčení a smykování 350 420 ha
Kultivátorování (kombinátor) nebo diskování 600 720 ha
Výsadba porostu (bez nákladů na sadbu) Manuální *v-a  21000 25200 ha
Mechanizovaná (sazečkou) *v-b  16500 19800 ha
Aplikace přípravků na ochranu rostlin a hnojiv před výsadbou nebo v den sadby (cena za práci bez nákladů na chem. prostředky a hnojiva) 500 600 ha
Zakládací údržba Plečkování 550 660 ha
Rotavátorování nebo diskování 600 720 ha
Mulčování - pomocí mechanizace *v-a  800 960 ha
Mulčování - nákup a aplikace mulčovacích rohoží *v-b  ha
Aplikace přípravků na ochranu rostlin a hnojiv před výsadbou nebo v den sadby (cena za práci bez nákladů na chem. prostředky a hnojiva) 500 600 ha
Manuální odplevelení s kypřením půdy v řadách 13500 16200 ha
**Celková maximální uznatelná výše výdajů na 1 ha 115950 139140 ha
 
Vysvětlivky:
* značí pouze jeden možný výběr operace nákladů mezi v-a a v-b
** maximální limit uznatelných nákladů - žadatel si sám zvolí operace a strukturu   nákladů dle svých potřeb a možností, v konečném součtu budou uznány pouze celkové náklady do výš uvedeného maxima


Výčet schválených druhů rychle rostoucích dřevin a maximální doba obmýtí


Výčet druhů dřevin, na které může být poskytnuta dotace 
Topoly (Populus sp.) a jejich říženci
Označení Maximální doba obmýtí
Topol bavlníkový a jeho kříženci (P. deltoides Marsh.)        8 let
Topol korejský a jeho kříženci (P. koreana Rehd.)  8 let
Topol Maximovičův a jeho kříženci (P. maximowiczii Henry)  8 let
Topol chlupatoplodý a jeho kříženci (P.trichocarpa Torr. Et Grey) 8 let
Topol kanadský (P. canadensis Moench) 5 let
Topol Simonův a jeho kříženci (P. simonii Cariere) 8 let
Topol balzámový a jeho kříženci (P. koreana Rehd.) 8 let
Topol černý (P. nigra L.) 10 let
Topol osika (P. tremula L.) 8 let
Vrby (Salix sp.) a jejich říženci
Označení Maximální doba obmýtí
Vrba bílá a její kříženci 8 let
Vrba košíkářská a její kříženci 5 let
Vrba jíva a její kříženci 5 let
Vrba lýkovcová 5 let
Ostatní dřeviny
Označení Maximální doba obmýtí
Jasan stepilý 8 let
Olše lepkavá 8 let
Olše šedá 8 let


Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool