Úvod > Dotace a dotační tituly

Japonský topol dotace a dotační tituly

Při pěstování Japonských topolů lze získat klasické dotace na plochu jako SAPS, které jsou již zemědělcům důvěrně známy. Neboť 1.3. 2007 Ministerstvo zemědělství zrušilo povinnost vyjímat půdu pro pěstování rychle rostoucích dřevin dočasně ze zemědělského půdního fondu. A evropská komise v rámci příprav dotačního programu EAFRD zrušila tuto povinnost v rámci novely vyhlášky (č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb.). Nyní je vytvořena nová kategorie využití pozemků (plantáž dřevin) – pro pěstování energetických dřevin, vánočních stromků, lignikultur aj. Díky tomu již není nutné vyjímat tyto pozemky ze zemědělského půdního fondu a Japonský topol se tím pádem stává zemědělskou plodinou.

Postup při získávání dotací

 • LEAD Technologies Inc. V1.01Dotační program pro pěstování Japonských topolůDotace pro pěstování Japonských topolůjaponsky-topol-dotace-IMG_3308.JPGŽivnost: Zápis v evidenci samostatně hospodařícího zemědělce (živnostenský list).
 • Pozemek: pozemek musíte mít vlastní, nebo v Dotační program pro založení plantáže rychle rostoucích dřevindlouhodobém pronájmu. Dotační program pro pěstování Japonských topolůMusíte Dotace pro pěstování Japonských topolůpředložit výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu.
 • Zápis pozemku: musíte do 31.3. daného roku nechat zapsat pozemky do registru půdních bloků (LPIS).
 • Žádost o dotaci: do 15.5. musíte zažádat o Modré nebe při pěstování Japonských topolůdotaci na místním regionálním odboru ministerstva zemědělství.

Jaké je možné získat dotace pro pěstování Japonského topolu a ostatních rychle rostoucích dřevin (vrby, jasany, olše)

Dotační titul SAPS:

 • SAPS jsou dotace na plochu poskytované z EU
 • Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, jenž obhospodařuje zemědělskou půdu, která je na žadatele vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (tzv. LPIS) podle §3a a 3b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Žádost o poskytnutí podpory v rámci jednotné platby na plochu (SAPS) je možné podat na následující zemědělské kultury (dle §3 i zákona o zemědělství), přičemž na druhu zemědělské kultury nezávisí výše podpory
 • Orná půda (R), travní porost stálá pastvina (TSP), travní porost ostatní (TO), vinice (V), chmelnice neosázená (CN), chmelnice osázená (CO), ovocný sad intenzivní (SI), ovocný sad ostatní (SO), školka (OSK), zelinářská zahrada (OKG), jiná kultura - rychle rostoucí dřeviny (OD), jiná kultura oprávněná pro dotace (OO)
 • Jednou z podmínek pro poskytnutí podpory je dodržení minimální výměry, na kterou může být poskytnuta podpora, která činí v součtu všech půdních bloků/dílů půdních bloků v Žádosti
  nejméně 1 ha zemědělské půdy. Dotčené půdní bloky/díly půdních bloků musí být uvedeny v
  Evidenci.
 • Zemědělská půda, na kterou je požadováno poskytnutí finanční podpory, musí být na žadatele vedena v Evidenci nejméně od data podání žádosti do 31. srpna kalendářního roku, ve
  kterém žádá o podporu. Po celé období, po které je na žadatele vedena v Evidenci, musí být zemědělsky obhospodařována a udržována po celý kalendářní rok v souladu s podmínkami
  dobrého zemědělského a environmentálního stavu
 • Výše dotace na plochu SAPS je závislá na dané lokalitě a bonitě půdy a může se pohybovat cca 3500,- Kč na ha

Dotační titul Top-UP: tyto dotace již bohužel nejsou k dispozici.

 • Top-UP jsou národní doplňkové platby poskytované z rozpočtu ČR
 • Národní doplňkové platby (Top-Up) jsou platby poskytované k jednotné platbě na plochu (SAPS) a jsou upraveny nařízením vlády č. 112/2008 Sb., které stanovuje některé podmínky poskytnutí národních doplňkových plateb k přímým podporám.
 • Platba Top-Up bude poskytována Státním zemědělským intervenčním fondem v následujících oblastech:
 • Platba na pěstování lnu na vlákno na zemědělské půdě vedené v Evidenci jako druhzemědělské kultury orná půda
 • Platba na pěstování chmele na zemědělské půdě vedené v Evidenci jako druh zemědělskékultury chmelnice
 • Platba na chmel dle stavu v Evidenci k 31. březnu 2007
 • Platba na přežvýkavce dle stavu v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákonak 31. březnu 2007
 • Platba na chov ovcí, popřípadě chov koz na hospodářstvích registrovaných v ústředníevidenci podle plemenářského zákona
 • Platba na chov krav bez tržní produkce mléka na hospodářstvích registrovanýchv ústřední evidenci podle plemenářského zákona
 • Platba na zemědělskou půdu vedenou v evidenci
 • Platba na brambory pro výrobu škrobu
 • Žadatel je shodný s žadatelem o platbu SAPS.
 • Všeobecné podmínky: Pro poskytnutí platby Top-Up jsou shodné s podmínkami pro platbu SAPS. Pokud nebude žadateli přiznána platba SAPS, nemá nárok ani na platbu Top-Up. Pokud chce žadatel požádat o některou z plateb Top-Up, musí tuto platbu zaškrtnout na formuláři
 • Minimální výměra: žadatelem o platbu na zemědělskou půdu je fyzická nebo právnická osoba, obhospodařující zemědělskou půdu, která je na žadatele o tuto platbu vedena v Evidenci o výměře nejméně 1 ha.
 • Způsobilost pro dotaci: Pro platbu na zemědělskou půdu je způsobilá veškerá zemědělská půda, která je na žadatele o tuto platbu vedena v Evidenci jako způsobilá zemědělská půda (tj. v dobrém zemědělském stavu k 30. červnu 2003) po dobu nejméně od doručení žádosti o platbu Fondu do 31. srpna 2009 a je žadatelem zemědělsky obhospodařována v průběhu kalendářního roku po celou dobu, po kterou je v Evidenci vedena na žadatele.
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool